Företrädesemission 2021 övertecknad

Teckningsperioden avslutades den 12 maj 2021. Det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen övertecknades till totalt 104,5 procent. Genom företrädesemissionen tillfördes Miris cirka 33,4 MSEK före avdrag för emissions-kostnader. I samband med företrädesemissionen emitterades även 6 547 321 teckningsoptioner av serie 2021/2022. Teckningsoptionernas kortnamn är MIR TO 2. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna nyemitteras 6 547 321 aktier och Miris kan tillföras mellan cirka 7,0 MSEK och cirka 50,1 MSEK, beroende på utnyttjandekurs.

Motiv

För att säkerställa vidare tillväxt och utveckling av Miris har bolaget sedan hösten 2020 utvecklat den strategiska planen för de kommande fyra åren. Miris pågående utveckling och etablering av marknaden kommer fortsätta med oförminskad styrka. Parallellt kommer bolaget, med sin upparbetade expertis och marknadskännedom, ta ytterligare steg för att öka bolagets värde som marknadsledare och samtidigt öka förutsättningarna för individuell nutrition inom neonatalvården. Detta innebär en modernisering av den nuvarande teknologin och produktlösningar som hanterar kundernas framtida behov. Det är denna strategiska utveckling som Miris nu vill påbörja och som föranledde företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie 2021/2022

För mer information om teckningsoptionerna av serie 2021/2022 (kortnamn: MIR TO 2) som emitterades som del av företrädesemissionen, se här. 

Om Miris

Miris är ett medicinteknikbolag som tillhandahåller en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys. Bolagets huvudprodukt – Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) – bygger på en kombination av infrarött ljus och innovativ programvara för att mäta koncentration av makronutrienter (protein, fett och kolhydrater) i bröstmjölk. Baserat på denna analys kan man skräddarsy berikning av bröstmjölk efter individuella näringsbehov. Bolaget tillhandahåller även produkter för provberedning och förbrukningsartiklar för att kunna erbjuda en komplett lösning.

Bolagets analysinstrument används idag i första hand vid neonatala intensivvårdsavdelningar och vid bröstmjölkbanker, på en global marknad. Näringsinnehållet i bröstmjölk analyseras där för att möjliggöra individuell berikning av bröstmjölken ämnad för prematura barn. Miris HMA™ används också vid universitet och forskningscentra för olika forskningsstudier.

Miris har idag cirka 400 aktiva kunder som använder Miris HMA™ globalt, varav cirka 130 enheter finns i Europa, 200 i Asien och 50 i Nordamerika. USA är den snabbast växande regionen sedan 2019.

Dokument 

Prospekt

Teaser

 

 

  

Kontakt med emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB www.mangold.se eller emissioner@mangold.se 
Telefon 08-503 01 595